Modelformulier voor herroeping Consument-opdrachtgever Print

  • 0

Modelformulier voor herroeping Consument-opdrachtgever (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst met MotoHosting wilt herroepen)

 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*

herroep.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)]

Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Was dit antwoord nuttig?

« Terug