Algemene Voorwaarden MotoHosting
1 Bepalingen

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee MotoHosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.
1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.3 Onder 'Intellectuele eigendomsrechten' wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.
1.4 Onder 'Diensten' wordt verstaan: Het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie, het hosten van een website of het ontwikkelen van een website of webapplicatie.
1.5 Onder 'MotoHosting' wordt verstaan: Handelsnaam van Zign, gevestigd en kantoorhoudend te Erm. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52009645.
1.6 Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan: elke contractuele band tussen MotoHosting en de Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door MotoHosting aan de Klant.
1.7 Onder 'Servers' wordt verstaan: De software en hardware die door MotoHosting aan de Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.


2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen MotoHosting en de Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3 MotoHosting behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan de Klant en treden één (1) maand na de bekendmaking in werken indien anders vermeld.
Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud MotoHosting zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.


3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij MotoHosting en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
3.2 Door MotoHosting verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


4 Duur van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.
4.2 De Klant kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
4.4 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor éénzelfde periode, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt.


5 Vergoedingen

5.1 De door de Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. Tenzij bij de prijs in de overeenkomst anders is vermeld.
5.2 MotoHosting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefwijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven (7) dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefwijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van MotoHosting genoemde datum waarop de tariefwijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.


6 Betaling

6.1 Alle facturen zullen door de Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum betalen.
6.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van de Klant.
6.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.


7 Opschorting

7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is MotoHosting gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. MotoHosting kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is MotoHosting gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan MotoHosting niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
7.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling voldoet, mag MotoHosting de Overeenkomst per direct beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1


8. Voorbehoud en eigendom van rechten

8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van MotoHosting totdat alle verschuldigde bedragen aan MotoHosting zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3


9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

9.1 MotoHosting zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. MotoHosting zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
9.2 MotoHosting kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor de Klant en/of derden.
9.3 MotoHosting is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van MotoHosting verzonden (e-mail) berichten.
9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop MotoHosting onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. De Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. MotoHosting zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. MotoHosting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
9.5 MotoHosting is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van MotoHosting.


10 Verplichtingen van de Klant

10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
10.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door MotoHosting opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden. In het bijzonder zal de Klant:
• geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3)
• geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
• zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van MotoHosting.
• zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van MotoHosting.
• zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
10.3 De Klant is verplicht de geleverde Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers
van MotoHosting niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.
10.4 De Klant is verplicht om door MotoHosting verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
10.5 Indien MotoHosting op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud MotoHosting zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties over in te lichten.
10.6 MotoHosting houdt zich het recht voor om aan de Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien de Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
10.7 MotoHosting zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De Klant vrijwaart MotoHosting voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.


11 Aanvraag domeinnamen

11.1 MotoHosting bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan MotoHosting hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
11.2 Indien een door de Klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat MotoHosting de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij MotoHosting, kan MotoHosting op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de Klant. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart MotoHosting tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.


12 Aansprakelijkheid MotoHosting

12.1 MotoHosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. De Klant vrijwaart MotoHosting dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
12.2 MotoHosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en/of onderhoud hieraan. De Klant vrijwaart MotoHosting dan ook van enige aansprakelijkheid.


13 Geheimhouding en gegevensverwerking

13.1 MotoHosting verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en MotoHosting als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door MotoHosting ten behoeve van Opdrachtgever staan in de Bijlage Verwerking Persoonsgegevens van deze Algemene Voorwaarden.
13.2 De Bijlage Verwerking Persoonsgegevens bevat vertrouwelijke informatie en is daarom niet publiekelijk toegankelijk maar beschikbaar via het persoonlijke account van Opdrachtgever op de website van MotoHosting (https://motohosting.nl/verwerkersovereenkomst.php).
13.3 MotoHosting verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


14 Overmacht

14.1 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht, onder overmacht valt: storingen in het datacenter of aan servers, kabelbreuken in de verbindingen daar naartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van MotoHosting.


15 Diversen

15.1 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van MotoHosting (https://motohosting.nl/ in het voettekst-menu, en onder het kopje Mijn Account > Privacy en Voorwaarden) en van daar op te halen. Tevens worden deze op verzoek kosteloos toegezonden.